Exhibition Artist:gantea和chenrui_yu
From:Xinjiang/Chengdu,China

Self-introduction
gantea会画漫画和做瓷器,chenrui yu会做木头装置,均单身。